Gabor (geb. am 27.05.2014 8 Jungtiere Vater: Papa Mutter: Gerda)

 

7 Monate 8,3kg:

Gertrud (geb. am 19.12.2013 8 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Gerda)

10 Monate 10,1kg:

5 Monate 7kg:

4 Monate:

3 Monate

 

 

Gandalf (geb. am 19.12.2013 8 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Gerda)

5 Monate:

 

 

 

Gisbert (geb. am 19.12.2013 8 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Gerda)

10 Monate:

5 Monate:

 

Gudrun (geb. am 19.12.2013 8 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Gerda)

10 Monate 9,0kg:

5 Monate:

 

Theo (geb. am 27.12.2013 7 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Thusnelda)

9,5 Monate:

5 Monate 6,5kg:

3 Monate:

Tatjana (geb. am 27.12.2013 7 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Thusnelda)

9,5 Monate:

5 Monate:

Tina (geb. am 27.12.2013 7 Jungtiere Vater: S 653 1.2.11 Mutter: Thusnelda)

9,5 Monate:

5 Monate:

 

Trudi (geb. am 16.02.2014 13 Jungtiere Vater: Papa Mutter: Thusnelda)

3,5 Monate:

 

Tinka (geb. am 16.02.2014 13 Jungtiere Vater: Papa Mutter: Thusnelda)

3,5 Monate:

 

 

Thoralf (geb. am 16.02.2014 13 Jungtiere Vater: Papa Mutter: Thusnelda)

3,5 Monate: